» پروژه های آبرسانی

پروژه های آبرسانی

گرگان :

1.   اجراي حفر و تجهيز چاه شهرک شهید بهشتی

2.  اجراي حفر و تجهيز  چاه ترمینال

3.  اجراي حفر و تجهيز چاه کیان شهر

4.  اجراي حفر و تجهيز  چاه لمسک 2

5.  اجراي حفر و تجهيز چاه مسکن مهر فتحه باغ

6.   اجراي حفر و تجهيز چاه مسکن مهر عیسی محله

7.   اجراي حفر و تجهيز چاه مسکن مهر سرخنکلاته

8.   اجراي حفر و تجهيز چاه مسکن مهر جلین

9.  عمليات اجراي مخزن 10000متر مكعبي اب شرب

10.   عمليات اجراي مخزن 4000متر مكعبي اب شرب

11.  عمليات اجراي مخزن 2000متر مكعبي اب شرب

12.  عمليات اجراي مخزن 5000متر مكعبي اب شرب سرخنکلاته

13.  اصلاح و توسعه شبكه توزيع موجود شهرگرگان

علي آباد:

        1. اجراي حفر و تجهيز چاه شماره 1 زرین گل

        2. اجراي حفر و تجهيز چاه شماره 2 زرین گل

        3. اجراي حفر و تجهيز چاه شماره 3 زرین گل

        4. اجراي حفر و تجهيز  چاه شماره 2 الازمن  

        5. اجراي حفر و تجهيز چاه شماره 8 زرین گل

        6. اجراي حفر و تجهيز چاه شماره 9 زرین گل

       7. اجراي حفر و تجهيز چاه شماره 3 الازمن

       8. اجراي حفر و تجهيز چاه شماره 10 زرین گل

       9. عمليات اجراي مخزن 10000متر مكعبي اب شرب

       10.عمليات اجراي مخزن 2000متر مكعبي اب شرب

       11. اصلاح و توسعه شبكه توزيع موجود شهر علي آباد

كردكوي:  

      1.اجراي حفر و تجهيز  چاه مسکن مهر

      2.عمليات اجراي مخزن 2000متر مكعبي اب شرب

      3. اصلاح و توسعه شبكه توزيع موجود شهر كردكوي

كلاله:

       1. اجراي حفر و تجهيز چاه شماره 5

       2. اصلاح و توسعه شبكه توزيع موجود شهر كلاله

مينودشت:

    1. اجراي حفر و تجهيز  چاه شماره

    2. اجراي حفر و تجهيز چاه شماره 6

    3.اجراي حفر و تجهيز چاه شماره 7

    4.اجراي حفر و تجهيز  چاه شماره 8

    5. اجراي حفر و تجهيز چاه شماره 9

    6.اجراي حفر و تجهيز چاه شماره 5

    7. اجراي حفر و تجهيز چاه شماره 10

    8 .اجراي حفر و تجهيز چاه شماره 11

    9. عمليات اجراي مخزن 5000متر مكعبي اب شرب

    10. عمليات اجراي مخزن 2000متر مكعبي اب شرب1

    11. عمليات اجراي مخزن 2000متر مكعبي اب شرب2

    12. اصلاح و توسعه شبكه توزيع موجود شهر مینودشت

راميان خان ببين و دلند:

     1. اجراي حفر و تجهيز چاه مسکن مهر خان ببین

     2. اجراي حفر و تجهيز چاه مسکن مهر دلند

     3. اصلاح و توسعه شبكه توزيع موجود شهر رامیان ، خان ببین و دلند

گاليكش:

     1. اجراي حفر و تجهيز چاه سرچشمه

     2. اجراي حفر و تجهيز چاه حیدرآباد 1

     3. اجراي حفر و تجهيز چاه عرب بوران 1

     4. اجراي حفر و تجهيز چاه عرب بوران 2

     5. اجراي حفر و تجهيز چاه جایگزین 8

     6. اجراي حفر و تجهيز چاه حیدر آباد2

     7. عمليات اجراي مخزن 5000متر مكعبي اب شرب

     8. عمليات اجراي مخزن 2000متر مكعبي اب شرب

     9. عمليات اجراي مخزن 1000متر مكعبي اب شرب

     10. اصلاح و توسعه شبكه توزيع موجود شهر گالیکش

بندر گز:

           1.چاه مسکن مهر بندرگز

           2. عمليات اجراي مخزن 2000متر مكعبي اب شرب

           3.اصلاح و توسعه شبكه توزيع موجود شهر

نوكنده:

            1. جراي عمليات اصلاح و توسعه شبكه اب شرب نوكنده

            2.حفر وتجهيز چا ه شمار ه4 نوكنده

بندر ترکمن:

         1. اجراي عمليات اصلاح و توسعه شبكه اب شرب بندرترکمن 

          2.حفر وتجهيز چا ه مسکن مهر

آق قلا:

       1.اجراي عمليات اصلاح و توسعه شبكه اب شرب آق قلا 

       2.حفر وتجهيز چا ه مسکن مهر

گنبد:

      1.اجراي عمليات اصلاح و توسعه شبكه اب شرب گنبد 

      2. حفر وتجهيز چا ه مسکن مهر

گمیشان:

      1 .اجراي عمليات اصلاح و توسعه شبكه اب شرب گمیشان

      2. حفر وتجهيز چا ه مسکن مهر

 

آمار بازدید این صفحه:1 658
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :40-32480330-017 دورنگار:32480317-017
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت