پرسشهای متداول

سوال:تغيير نام قبض آب به چه صورتی امکان پذير است؟
 
جواب :برای تغيير نام قبض آب بها اگر ملک دارای سند مالکيت می باشد : مشترک می بايستی اصل فتوکپی سند مالکيت ( از صفحات مشخصات و انتقال) همراه با فتوکپی و اصل پايانکار بهره برداری و اصل و فتوکپی شناسنامه مالک و آخرين قبض صادر شده آب بهاء که پرداخت شده باشد را تحويل واحد پذيرش امور مشترکين مربوطه نمايد تا پس از بررسی اقدامات لازم انجام شود
 

 

سوال :درخواست چند واحدی به چه صورتی امکان پذير است؟
 
جواب :در کاربريهای خانگي چنانچه ملک بصورت دو يا چند واحد مسکونی مستقل باشد که از يک انشعاب استفاده دارند به علت مصرف مازاد بر الگوی مصرف ، قبوض آب بصورت تصاعدی با تعرفه بالا محاسبه می شوند . در اين گونه موارد مشترک می تواند به همراه آخرين قبض آب بهاء پرداختی جهت درخواست چند واحدی در واحد پذيرش اقدام نمايد . که پس از انجام بازديد کارشناسی و تائيد تعداد واحد مسکونی و پس از دريافت هزينه هاي واحد شماري نسبت به چند واحدی نمودن قبض آب بها اقدام می شود
 

 

    سوال :استعلام عدم بدهی از محضر به چه صورتی امکان پذير است؟

جواب :مدارک مورد نياز ، آخرين قبض صادر شده که پرداخت شده باشد ، نامه استعلام محضر، و پايان کار بهره برداری ملک در صورت نداشتن پايان کار ، توسط کارشناس شرکت آب و فاضلاب از ملک ارزيابی به عمل می آيد و پس از پرداخت هزينه مربوطه توسط مشترک نسبت به صدور فرم عدم بدهی اقدام می گردد .در صورتيکه ملک در اجاره شخص حقيقی يا حقوقی درآمده باشد و مصرف کننده جديد خواهان استعلام عدم بدهی باشد ، پس از تسليم درخواست به واحد پذيرش به همراه اجاره نامه ملک مربوطه اقدام خواهد شد .

 

 
سوال:در صورت ترکيدگی کنتور يا شير فلکه و يا آبريزی دشتی هر دو مشترک چهکارهايی بايد انجام دهد؟
 
جواب : مشترک بايستی پس از تماس با اتفاقات 122 نسبت به رفع آبريزی اقدام شود . در اين گونه موارد مشترک بايستی پس از مراجعه به واحد پذيرش نسبت به تنظيم فرم مربوطه( اعلام ترکيدگی کنتور يا شير فلکه ) اقدام نمايد و پس از بررسی گزارش اتفاق نسبت به محاسبه مجدد قبض دورة آبريزی بر اساس مصرف مشابه سال گذشته اقدام خواهد شد .
لازم به ذكر است تعرفه شكستگي هر دو سال يك بار و فقط براي كاربري خانگي اعمال مي شود
 


سوال: نسبت به ترکيدگی کنتور يا شير فلکه خراب مشترک چه اقدامی بايد انجام دهد؟

جواب :در صورتی که کنتور آب مشترک شماره نمی اندازد و توسط مامور قرائت کنتور تائيد و در قبض آب بها را در محل وضعيت انشعاب کنتور خراب ذکر شده باشد . مشترک می تواند پس از مراجعه حضوری به واحد پذيرش و تماس تلفنی با واحد مذکور نسبت به تنظيم فرم تعويض کنتور يا شير فلکه اقدام شود
 

سوال :اعتراض به قبض صادره آب بهاء به چه صورتی امکان پذير است؟
 
جواب :مبالغی که در صورتحساب دورة مشترکين ( قبض آب ) محاسبه و منظور می شود براساس کارکرد کنتور و نوع کاربری ملک و تعداد واحد و قطر انشعاب می باشند و قابل پرداخت است .
منتهی چنانچه ابهاماتی برای مشترک يا مصرف کننده وجود داشته باشد بايستی در مهلت تعيين شده در قبض پس از کنترل سيستم لوله کشی داخلی و شماره کارکرد کنتور و مقايسه آن با شمارة قرائت شده توسط مأمور قرائت بر روی قبض جهت رفع ابهام به امور مشترکين منطقه مربوطه مراجعه نمايد . سپس علت اعتراض خود را همراه با شماره فعلی که خود مشترک يا مصرف کننده قرائت کرده ارائه می دهد تا بررسی توسط قسمت جوابگويی قبض در صورت نياز نسبت به تنظيم فرم بازديد و قرائت مجدد کنتور اقدام شود .
در صورتی که مشترک نسبت به کارکرد کنتور ( احتمال اضافه شماره اندازی ) اعتراض دارد . بازرس قرائت کنتور از کنتور آزمايش بعمل می آورد و در صورت تائيد اضافه شماره اندازی نسبت به تعويض کنتور خراب اقدام می شود و در صورت کاهش مصرف مشترک با کنتور جديد نسبت به اصلاح قبض گذشته اقدام خواهد شد .
در صورت اعتراض به کاربری ملک نيز پس از تنظيم فرم تغيير کاربری و بازديد از ملک در صورت تائيد کاربری جديد اقدام می شود .
آمار بازدید این صفحه:4 709
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :4-32480330-017 دورنگار:32480317-017
بیانیه راهبرد مشارکت وزارت نیرو
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت