» مناقصه و مزایده

 

آگهي  فراخوان مناقصه عمومی

 

      شركت آب وفاضلاب استان گلستان در نظر دارد  : پروژه ذیل را از طریق فراخوان مناقصه عمومی و بر اساس آئین نامه داخلی شرکت به تولید کنندگان و فروشندگان واجد شرایط  واگذار نماید:

كارفرما : شركت آب وفاضلاب استان گلستان به نشانی گرگان- میدان بسیج – سایت اداری استان تلفکس 01732426306 ، 4-01732480331

موضوع فراخوان مناقصه

محل تهیه اسناد

 

مهلت خرید اسناد

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در

فرآیند ارجاع کار(ریال)

 

زمان تحویل

 

زمان بازگشایی

دستگاه نظارت

قیمت خرید اسناد(ریال)

 

خرید پرکلرین به میزان 77000 کیلوگرم

دفتر قراردادهای شرکت

ازتاریخ 24/6/97الی

7/7/97

4.620.000.000

231.000.000

18/7/97

22/7/97

معاونت بهره برداری

100.000

 

محل تاًمین اعتبار : از محل منابع داخلی

به پیشنهادهای فاقدامضاء،  مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد ازانقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تسلیم اسناد: استان گلستان-گرگان- سایت اداری- شرکت آب و فاضلاب گلستان-دفتر قراردادها

لذا از تولیدکنندگان و فروشندگان (با مجوز معتبر)واجد شرایط و سوابق کاری مرتبط دعوت می شود در تاریخ اعلام شده و در ساعات اداری جهت دریافت و پاسخگوئی اسناد به دفتر قراردادها و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات  به آدرس http://iets.mporg.ir  به شماره فراخوان 3174823مراجعه نمايند .

(ضمنا هزینه آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.)

 

 

 

آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :40-32480330-017 دورنگار:32480317-017
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت